4 ส.ค. 2565 โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล ผ่านทาง Microsoft Teams

4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 และในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ

เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และเป็นโลกยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การมีทักษะการทำงานแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาตนให้เป็นคนมีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา อันจะส่งผลดีต่อความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล นำไปสู่ระดับองค์ และระดับประเทศในอนาคต

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ อาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไลท์เทน กรุ๊ป จำกัด วิทยากรด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF Credentialed Coach) และเป็นผู้เขียนหนังสือ “Facilitative Leadership: ภาวะผู้นำที่สร้างการเรียนรู้ในระหว่างการทำงาน” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร มอบแนวความคิดที่สามารถนำไปต่อยอด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

ภาพอาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร วิทยากรบรรยาย เรื่อง "แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 และในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams
ภาพอาจารย์ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร วิทยากรบรรยาย เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 และในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams
ภาพบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ที่ดำเนินการถ่ายสัญญาณภาพและเสียงของการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams
ภาพบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ที่ดำเนินการถ่ายสัญญาณภาพและเสียงของการฝึกอบรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Teams
ภาพรวมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล"
ภาพรวมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพทีมผู้จัดโครงการ และวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง "แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล"
ภาพทีมผู้จัดโครงการ และวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง “แนวความคิด Multi-Skill กับการทำงานในยุคดิจิทัล”

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด