22 พ.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานราชการและการจัดงานกาชาด 2565

22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ร่วมชี้แจงในการประชุมสำนักหอสมุดกลาง ปี พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 และรูปแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

ประเด็นหลักที่ชี้แจงและแจ้งในที่ประชุม 2 หัวข้อ ดังนี้

  1. แนวปฏิบัติงานราชการ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
  2. การจัดงานกาชาด 2565 ซึ่งสำนักหอสมุดกลางจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
ภาพการประชุมสำนักหอสมุดกลางในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams
ภาพการประชุมสำนักหอสมุดกลางในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทอดสดจากห้องส่งและเชื่อมต่อกับผู้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมฯ และเชื่อมต่อกับผู้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด