23 ก.ย. 2565 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “ม่วนคัก ฮักหลาย”

23 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 18.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักหอสมุดกลางตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่ตรากตรำทำงานมาตลอดอายุราชการจนถึงวัยเกษียณอายุราชการ จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อผู้เกษียณได้ถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต และทุกท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดึสำหรับบุคลากรรุ่นต่อไป ซึ่งการจัดงานแสดงมุทิตาจิตนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 รูปแบบงาน “ม่วนคัก ฮักหลาย” ผู้ร่วมงานแต่งกายเสมือนร่วมงานบุญ งานรื่นเริง ร่วมขบวน “รถแห่ อีสาน ลำซิ่ง” ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

ชม Presentation ผู้เกษียณอายุราชการ, ผู้ร่วมงานร่วมทำพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ, ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ, ผู้เกษียณกล่าวอำลาบนเวที, แนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง และชมการแสดง 2 ชุดการแสดง

รายนามบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 มีดังนี้
1. นางนิตยา ลำเจียกเทศ : สำนักงานเลขานุการ
2. นายสุเทพ การทวี : สำนักงานเลขานุการ
3. นางจินตนา นวลสุมา : ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
4. นางชลรดา หุ่นโพธิ์ : ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
5. นางทิพย์รัตน์ พวงมาลี : ฝ่ายบริการสารสนเทศ
6. นางอัญชนา เปี่ยมศิริ : ฝ่ายบริการสารสนเทศ
7. นางเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ : ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
8. น.ส. วาสนา ธนีภาพ : ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
9. นางศิริพร หน่อทอง : ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ