14 ส.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ”

14 สิงหาคม 2557 งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบท (Script) เพื่อสร้างสารสนเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มีผู้เข้าอบรม 30

Read more