10 ก.พ. 2565 การฝึกอบรม เนื่องในโครงการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติร่วมกัน

10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการฝึกอบรม เนื่องในโครงการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติร่วมกัน เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 23 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

ก่อนการฝึกอบรม มีการทำพิธีเปิด โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และดำเนินการฝึกอบรม โดยวิทยากร คือ คุณธนพรรณ ธนันทา และคุณฐาปนี เลขาพันธ์ บรรณารักษ์ จากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำพิธีเปิดการฝึกอบรม
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ขณะทำพิธีเปิดการฝึกอบรม

 

ภาพ คุณธนพรรณ ธนันทา (ซ้าย) และคุณฐาปนี เลขาพันธ์ (ขวา) วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม
ภาพ คุณธนพรรณ ธนันทา (ซ้าย) และคุณฐาปนี เลขาพันธ์ (ขวา) วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม

 

ภาพ คุณธนพรรณ ธนันทา วิทยากร ขณะทำการบรรยาย
ภาพ คุณธนพรรณ ธนันทา วิทยากร ขณะทำการบรรยาย

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความจำเป็นต้องลดการเดินทางหรือพักอาศัยต่างพื้นที่ ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภายใต้เงื่อนไข คือ มีสถานะเป็นสมาชิกห้องสมุด และนำส่งคืน ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมา โดยมีจำนวนสิทธิ์ในการยืม เป็นไปตามระเบียบการยืม-คืน ตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่สมาชิกห้องสมุดทำการเข้าใช้บริการ

ภาพประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์
ภาพประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์

สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนำส่งคืน ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565 สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกสาขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328
และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 แห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.ย. 2565)

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด