27 ก.ค. 2564 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home

27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ประธานการประชุมโดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ช่วงควบคุมสถานการณ์การแพร่ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควบคุมดูแลระบบการประชุมโดย คุณสุชล แก้วประทุม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ร่วมกับบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินรายการประชุมโดย คุณชลวิทย์ จิตมาน หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams (ภาพโดย คุณวุฒิชัย  คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
ภาพ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams (ภาพโดย คุณวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
 ภาพ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ภาพ การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน Work from home พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

สำนักหอสมุดกลางมีความจำเป็นต้องปิดบริการ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีบุคลากรบางส่วนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องมีการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 และมอบแนวทางในหารปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ปฏิบัติงาน Work from home ที่บ้านให้มากที่สุด
  2. รายงานการปฏิบัติงาน พร้อมผลงานเชิงประจักษ์
  3. ทุกหน่วยงานให้จัดทำ SWOT Analysis ของหน่วยงานตนเอง และเตรียมพร้อมส่งในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
  4. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นพิเศษ และส่งผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนกลับเข้าปฏิบัติงาน

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด