2 เม.ย. 2564 พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

2 เม.ย. 64 เวลา 08.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในพิธี

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายชัยมงคล
ภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายชัยมงคล
ภาพบรรยากาศพิธีถวายชัยมงคล
ภาพบรรยากาศพิธีถวายชัยมงคลภาพกลุ่มบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายชัยมงคลภาพกลุ่มบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายชัยมงคล

ภายในงานมีพิธีถวายชัยมงคล โดยอธิการบดีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงโดยวงมหาดุริยางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม), พิธีลงนามถวายพระพร, การแสดงเทิดพระเกียรติ โขนรามเกียรติ์ ตอนนางลอย (พระรามลงสรง) จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  ช่วงสุดท้ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “กำเนิดและการพัฒนาอาณาจักรสุโขทัย…มองต่างมุม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

รายงาน : พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ