6 ส.ค. 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์”

6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.45 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน และคณะ ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันการให้บริการของห้องสมุดยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบให้การบริการบางอย่างยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการได้ การใช้แนวคิด การออกแบบบริการ (Service Design) จึงน่าจะเป็นวิธีการหนึ่ง ในการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ โดยสร้างสรรค์บริการในรูปแบบใหม่ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี จึงมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวคิดและหลักการการออกแบบบริการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน บรรยาย เรื่อง "การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์"
ภาพอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน บรรยาย เรื่อง “การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์”
ภาพอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน นำทำกิจกรรมประกอบการบรรยาย เรื่อง "การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์"
ภาพอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน นำทำกิจกรรมประกอบการบรรยาย เรื่อง “การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์”
w ภาพอาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน และคณะ นำทำกิจกรรมประกอบการบรรยาย
ภาพตัวแทนกลุ่ม นำเสนอผลงานหลังจากระดมความคิดทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ภาพตัวแทนกลุ่ม นำเสนอผลงานหลังจากระดมความคิดทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
ภาพคณะกรรมการวิชาการฯ นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการทางวิชาการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพคณะกรรมการวิชาการฯ นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการทางวิชาการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์"
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบบริการอย่างสร้างสรรค์”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด