10 ก.พ. 2558 โครงการอบรม เรื่อง “การสร้างนิสัยให้เกิดการพัฒนา 5 ส อย่างยั่งยืนของบุคลากร สก.”

10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การสร้างนิสัยให้เกิดการพัฒนา 5 ส อย่างยั่งยืนของบุคลากร สก.”

ภาพโครงการอบรม เรื่อง "การสร้างนิสัยให้เกิดการพัฒนา 5 ส อย่างยั่งยืนของบุคลากร สก." (10 ก.พ. 2558 )
ภาพโครงการอบรม เรื่อง “การสร้างนิสัยให้เกิดการพัฒนา 5 ส อย่างยั่งยืนของบุคลากร สก.” (10 ก.พ. 2558 )

โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 56 คน เป็นคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าพื้นที่ และคณะกรรมการ 5 ส เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานกิจกรรม 5 ส ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทำให้กิจกรรม 5 ส ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน  วิทยากรบรรยาย โดย คุณพจมาน หงษ์ทอง ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด