15 ก.ย. 2563 เกษียณสำราญ 2563 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน

15 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษียณสำราญ 2563 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากบุคลากรรุ่นน้องแด่บุคลากรรุ่นพี่ของสำนักหอสมุดกลาง ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานมาตลอดอายุราชการของท่าน

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เกษียณสำราญ 2563 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน"
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เกษียณสำราญ 2563 จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

ภายในงานเริ่มต้นด้วยการรำอวยพรสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากบรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนา การชม Presentation แนะนำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 จำนวน 16 ท่าน และการมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ทำพิธีมอบพวงมาลัยดอกไม้สด และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ทำพิธีมอบเหรียญพ่อขุนรามคำแหง จากนั้นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการขึ้นกล่าวคำขอบคุณ ตามด้วยการถ่ายภาพร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินงานงานวันเกษียณอายุราชการฯ และรับชมการแสดงจากบุคลากรรุ่นใหม่ของสำนักหอสมุดกลาง

ภาพการรำอวยพรสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากบรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนา
ภาพการรำอวยพรสำหรับผู้เกษียณอายุราชการจากบรรณารักษ์สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนา
ภาพพิธีมอบพวงมาลัยดอกไม้สด แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
ภาพพิธีมอบพวงมาลัยดอกไม้สด แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร
ภาพพิธีมอบเหรียญพ่อขุนรามคำแหง แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีมอบเหรียญพ่อขุนรามคำแหง แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

รายชื่อบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

  1. นางปองขวัญ กะการดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ
  2. นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  3. นางวิมลรัตน์ โสมนรินทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  4. นางยุพิน บรรณการ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  5. นางวันเพ็ญ โกวิทวิบูล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  6. นางดารารัตน์ ผลัญชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  7. นางเบญจพร จันทร์เจริญ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  8. นางวิสูต หลีประเสริฐ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ
  9. นางสุภาพร โพธิ์ทอง พนักงานสถานที่ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  10. นางสานิต ณรงค์ฤทธิเดช บุคลากรชำนาญการ สำนักงานเลขานุการ
  11. น.ส. กมลวรรณ โทสุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  12. น.ส. จิตอารีย์ พิณโท บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  13. นางอรพิน เงินงาม นักเอกสารสนเทศชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  14. นางดรุณี สุขผ่อง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  15. นางสมพิศ แก้ววิทยาการ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
  16. นางกัลยา เรืองเวช นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และตัวแทนบุคลากรผู้ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และตัวแทนบุคลากรผู้ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ