3 ส.ค. 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19”

3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19” และเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ  ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวถึงความแตกต่างของไวรัสโคโรนา 2019 และโคโรนาสายพันธุ์ก่อนหน้านั้น, อาการของโรคโควิด-19 ที่แตกต่างจากไข้หวัดที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่นๆ, วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการที่สำนักหอสมุดกลางได้ดำเนินการมาแล้ว และเตรียมพร้อมหากมีการระบาดรอบที่ 2

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19"
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19” ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19"
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักษากายใจ ให้ปลอดภัยในยุคโควิด-19”

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด