6-11 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11

6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11 โดยมี รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนหน่วยงานวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่มดอกมะลิ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ "รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี" ครั้งที่ 11 (6-11 ส.ค. 2558 )
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11 (6-11 ส.ค. 2558 )

โครงการนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 2558 มีการจัดนิทรรศการ “สืบสานตำนานผ้าไทย สืบสานสายใยพระแม่ฟ้ามหาราชินี” การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองของไทย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

6 – 7 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด แต่งกายด้วยผ้าไทย ในประเภท ผ้าฝ้ายและผ้าไหม ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภทผ้าฝ้ายชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายพัลลภ อิงควิศาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ นายวสันต์ สระพัง
ประเภทผ้าไหมชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ นายพัลลภ อิงควิศาล
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายวสันต์ สระพัง
ประเภทผ้าไหมหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ รักบุรี


รายงานถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด