27-28 ส.ค. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 กับงานห้องสมุด

27-28 สิงหาคม 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 กับงานห้องสมุด วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สำนักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการนี้ จัดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. และกลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

วิทยากรโดย นายกฤษดา สุทีวรรน์ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ หน่วยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด บรรยายให้ความรู้และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เพิ่มทักษะการใช้งานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดกลาง ในหัวข้อเกี่ยวกับความแตกต่างของระบบปฏิบัติการแต่ละรุ่น การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 การใช้งานบริการคลาวด์บนระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ

ในช่วงท้ายของการฝึกอบรมฯ นางเยาวลักษณ์ เทมเพิลมันน์ นักเอกสารสนเทศชำนาญการ หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ได้แนะนำผู้เข้าอบรมให้ทราบถึงสิทธิ์ของบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในส่วนของการสมัคร RUmail อีเมลของมหาวิทยาลัยรามคำแหง[คลิกลิงค์] เพื่อการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษานี้

สามารถนำ RUmail ไปสมัครเข้าใช้ Office 365 Education สำหรับสถาบันการศึกษาได้ฟรี [คลิกลิงค์] และยังสามารถใช้อีเมลนี้สำหรับสมัครเข้าใช้งานบนเว็บไซต์บริการข่าวสารออนไลน์ [คลิกลิงค์] หรือฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดซื้อมาให้บริการสำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด