31 ก.ค. 2562 เล่าสู่เพื่อนฟัง I LOVE LIBRARY 

31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการ I LOVE LIBRARY เล่าสู่เพื่อนฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ ในแวดวงห้องสมุดอุดมศึกษา ที่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้ไปร่วมฝึกอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการมา และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน จึงมาเล่าสู่กันฟังในโครงการนี้

ทั้งนี้ก่อนเริ่มรายการเล่าสู่เพื่อนฟัง มีการสัมภาษณ์น้องใหม่ 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณศกลวรรณ วงศ์แสงศักดิ์
2. คุณณัฐนิช ณรงค์ฤทธิเดช
3. คุณพรรณชนก ภูฆัง
4. คุณวิภาวี คุ้มภัยเพื่อน

I LOVE LIBRARY เล่าสู่เพื่อนฟัง ครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมีตัวแทน 3 ท่าน มาเล่าสู่เพื่อนฟัง ใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

  1. “Rethink and Reform: สู่บริการห้องสมุดเต็มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” โดย คุณธีระวัฒณ์ นิลละออ
  2. “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” โดย คุณประภัสสร โคตรสมบัติ
  3. “Library Director Meeting” โดย คุณจิรณี ขวัญเมือง

พิธีกรดำเนินรายการ คือ คุณศรนารายณ์ บุญขวัญ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด