13 ก.ย. 2562 โครงการอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน”

13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ในโครงการอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน” ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยรับเกียรติจาก คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดโครงการ
ภาพคุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้บรรยาย
ภาพคุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคอรัปชั่น และแนะแนวทางในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ เพราะเชื่อว่าผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นคนรุ่นเก่า กฎหมายบัญญัติขึ้นมากี่ฉบับก็ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเข้มงวดเช่นที่กฎหมายบัญญัติ เพราะผู้ปฏิบัติไม่มีความเชื่อและไม่มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตาม ยังเห็นมีการเลี่ยงกฎหมายกันอยู่บ่อยๆ ในสังคม สิ่งที่ ป.ป.ช. ตระหนัก คือ ต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึก สิ่งที่ทำได้ ทำไม่ได้ สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ ให้กับเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล มาปลูกฝังตอนอายุ 30 ปี เป็นการปลูกฝังที่ไม่ได้ผลและไม่คุ้มทุน

สิ่งที่ต้องการ ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย คือ “ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะเห็นประโยชน์ส่วนตน” ด้วยให้มีระบบความคิด เป็นแบบระบบคิดฐานสอง (Binary Thinking) ระบบความคิดที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นเอกเทศ แยกจากกัน (discrete) แยกความผิด หรือความถูกต้อง ได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ Binary 1/0 Yes/No True/False ชัดเจน

คุณอุทิศ บัวศรี ให้มุมมองความคิดว่า คนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมีรากฐานระบบความคิดเป็น Analog Thinking มีความต่อเนื่อง (continuous) ระบบความคิดเรื่องความผิดหรือความถูกขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือบริบทของสังคมและความเชื่อมาจากอดีต ป.ป.ช. จึงได้กำหนด “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยต้านทุจริตตั้งแต่วัยเด็ก ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัยอนุบาล-มัธยมศึกษา) หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช (ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรที่ : https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=18384)

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน”

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ และเพจ PR Ramkhamhaeng University