19 เม.ย. 2562 กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ อำลาตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ และต้อนรับผู้อำนวยการฯ ท่านใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยร่วมสรงน้ำพระ ณ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ณ ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ต่อมาทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวอำลารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร และกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  เห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีสมชัย อวเกียรติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ลงนามโดย นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด