31 พ.ค. 2562 โครงการเสวนา I LOVE LIBRARY ในหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน บทบาทบรรณารักษ์เปลี่ยนอย่างไร?”

31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเสวนา I LOVE LIBRARY ในหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน บทบาทบรรณารักษ์เปลี่ยนอย่างไร?” ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 โดย คุณกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เล่าสู่กันฟังใน เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”

ภาพกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ภาพคุณกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เล่าสู่กันฟังใน เรื่อง “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”

คุณสันติตา ชูเชิด บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เล่าประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติงานกับคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ภาพคุณสันติตา ชูเชิด บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ภาพคุณสันติตา ชูเชิด บรรณารักษ์ปฏิบัติการ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เล่าสู่กันฟังจากตัวแทน คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุด

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด