10 เม.ย. 2562 โครงการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีสืบชะตาฯ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว และพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำประกอบพิธีสงฆ์พร้อมรับภัตตาหารเพล

ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมพิธีเปิดโครงการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีกล่าวให้พรกับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานร่วมลุ้นรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ชมการแสดงชุด “สุพรรณิการ์ศรีราม” จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธี และร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีฯ ได้แก่ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยคำแหงคนปัจจุบัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านแรก (พ.ศ. 2518 – 2520) และผู้ก่อตั้งหลายๆ คณะ และหลายๆ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2550 – 2554)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สองสมัย
    • สมัยแรก 21 ตุลาคม 2554 – 20 ตุลาคม 2558
    • สมัยที่สอง 3 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด