10 เม.ย. 2562 โครงการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีสืบชะตาฯ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว และพระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำประกอบพิธีสงฆ์พร้อมรับภัตตาหารเพล

ต่อจากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมพิธีเปิดโครงการงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีกล่าวให้พรกับผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับรางวัล “ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่สงกรานต์” ชมการแสดงชุด “สุพรรณิการ์ศรีราม” จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทั้งนี้ มีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบตลอดงาน

ผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีฯ ได้แก่ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยคำแหงคนปัจจุบัน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านแรก (พ.ศ. 2518 – 2520) และผู้ก่อตั้งหลายๆ คณะ และหลายๆ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2550 – 2554)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สองสมัย
    • สมัยแรก 21 ตุลาคม 2554 – 20 ตุลาคม 2558
    • สมัยที่สอง 3 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด