5 ก.พ. 2562 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจติดตามคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมีผู้ตรวจประเมินจำนวน 3 คน คือ

1. นายเขมชาติ หวังกิจจามร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
2. นายณัฐพล ขันติศุข ผู้ตรวจประเมิน
3. นายเจตน์ จันทร์อำไพ ผู้ตรวจประเมิน

กิจกรรมเริ่ม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีรายการกิจกรรม ดังนี้

– ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
– ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงานจากรอบการตรวจครั้งที่ผ่านมา
– ผู้ตรวจประเมินแยกย้ายตรวจประเมินตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
– ผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
– ชี้แจงผลการตรวจประเมิน

ภาพผู้ตรวจประเมินแยกย้ายตรวจประเมินตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาพผู้ตรวจประเมินแยกย้ายตรวจประเมินตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาพรวมผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
ภาพรวมผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด