29 ม.ค. 2562 สำนักหอสมุดกลางประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนเข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนกร ช่อไม้ทอง ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมการบริหารงานคุณภาพ สำนักหอสมุดกลาง และแนวทางการเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางได้ทำการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับขอบข่ายการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

ภาพนายธนากร ช่อไม้ทอง ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมการบริหารงานคุณภาพ สำนักหอสมุดกลาง และแนวทางการเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1
ภาพนายธนกร ช่อไม้ทอง ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) เป็นผู้ชี้แจงภาพรวมการบริหารงานคุณภาพ สำนักหอสมุดกลาง และแนวทางการเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนเข้าร่วมประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนเข้าร่วมประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด