13-14 ธ.ค. 2561 สำนักหอสมุดกลางเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดและร่วมจัดงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากร จำนวน 8 คน เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และร่วมจัดงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7 ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้งและห้องประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนางานของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และร่วมจัดงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และร่วมจัดงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7
ภาพบรรยากาศงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
ภาพบรรยากาศงานเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) ครั้งที่ 7 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : Facebook Siriporn Sae-ung