7 พ.ย. 2561 วันสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา การสรรหาครั้งนี้มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง 3 คน ได้แก่

หมายเลข 1 นายธนากร ช่อไม้ทอง
หมายเลข 2 นายศิริเลิส ปูชนียกุล
หมายเลข 3 นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผกา

ภาพหน่วยเลือกตั้ง จุดตรวจสอบรายชื่อและรับบัตรลงคะแนน
ภาพหน่วยเลือกตั้งจุดตรวจสอบรายชื่อและรับบัตรลงคะแนน
ภาพผู้ร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ประจำหีบบัตร
ภาพผู้ร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ประจำหีบบัตรก่อนหย่อนลงในหีบบัตร

หลังจากการดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 3 คน เป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด