28 ก.ย. 2561 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดลางรุ่นน้องๆ ได้แสดงการขอบคุณ และพบปะสังสรรค์เป็นวันสุดท้ายในชีวิตรับราชการของผู้เกษียณทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจปฏิบัติงานตลอดอายุราชการของท่าน รูปแบบการจัดภายใต้ชื่อ “ด้วยรักจากใจ…สายใยผูกพัน”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 ท่าน มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวจารุวรรณ ตันวิจิตร บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวรจนา ดีภา บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
3. นางวรรณา พลเสน บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
4. นางรัญชิดา อิศรานนท์ บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ
5. นายวัลลภ ทองประกอบ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
6. นางสาวพรพิไล ธรรมชูโชติ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

ภาพผศ. บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ นายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง นำจุดเทียนเชิญผู้เกษียณเข้างานฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ นายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง นำจุดเทียนเชิญผู้เกษียณเข้างานฯ

ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายเมนู จัดมุมและฉากเพื่อถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เกษียณฯ ภายใต้แนวคิด “Happy Farewell 2018” (สุขสันต์วันอำลา 2561)  ดำเนินรายการโดยพิธีกรคู่ คือ นายญาณทัศน์ บุญทศ และ นางสาววราจิต กตัญญู

ภาพมุมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เกษียณฯ ภายใต้แนวคิด "Happy Farewell 2018" (สุขสันต์วันอำลา 2561)
ภาพมุมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เกษียณฯ ภายใต้แนวคิด “Happy Farewell 2018” (สุขสันต์วันอำลา 2561)

ในส่วนของพิธีเปิดมีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นายโยธิน แก่นมีผล หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ตามด้วยการกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพพิธีกรคู่ดำเนินรายการ นายญาณทัศน์ บุญทศ และน.ส.วราจิต กตัญญู
ภาพพิธีกรคู่ดำเนินรายการ นายญาณทัศน์ บุญทศ และนางสาววราจิต กตัญญู

เมื่อเสร็จพิธิเปิดแล้ว ร่วมรับชมคลิปวิดีโอนำเสนอประวัติ พร้อมคำกล่าวของผู้เกษียณทุกท่าน ที่ฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรรุ่นน้องในสำนักหอสมุดกลาง ตามด้วยพิธีมอบเหรียญฯ ที่ระลึกและดอกไม้ให้กับแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน จากนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นล่าสุดของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดการแสดงเป็นของขวัญให้กับผู้เกษียณฯ สร้างความสนุกสนาน รื่นเริง ในงานวันนี้ การแสดงมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

 1. การแสดงชุดเต้นหมากัด ประกอบเพลง “หมากัด” ศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย

  ภาพการแสดงชุดเต้นหมากัด ประกอบเพลง "หมากัด" ศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย
  ภาพการแสดงชุดเต้นหมากัด ประกอบเพลง “หมากัด” ศิลปิน เอกชัย ศรีวิชัย
 2. การแสดงชุดเต้นเต่างอย ประกอบเพลง “เต่างอย” ศิลปิน จิตรา พูนลาภ

  ภาพการแสดงชุดเต้นเต่างอย ประกอบเพลง "เต่างอย" ศิลปิน จิตรา พูนลาภ
  ภาพการแสดงชุดเต้นเต่างอย ประกอบเพลง “เต่างอย” ศิลปิน จิตรา พูนลาภ
 3. การแสดงชายหนุ่มร้องเพลงเลียนเสียง ลุลา (ศิลปินหญิง) เพลง “เรื่องที่ขอ” ศิลปิน ลุลา

  ชายหนุ่มร้องเพลงเลียนเสียง ลุลา (ศิลปินหญิง) เพลง "เรื่องที่ขอ" ศิลปิน ลุลา
  ภาพการแสดงชายหนุ่มร้องเพลงเลียนเสียง ลุลา (ศิลปินหญิง) เพลง “เรื่องที่ขอ” ศิลปิน ลุลา

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ