29 ส.ค. 2561 ประชุมสำนักหอสมุดกลาง รับทราบนโยบายจากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 – 11.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง โดยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. บุญชาล ทองประยูร เป็นผู้ชี้แจง ทั้งนี้ไม่รวมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางวิทยาเขตบางนา

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลางรับทราบแนวนโยบายการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลางรับทราบแนวนโยบายการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง

เรื่องเร่งด่วนที่ท่านต้องการดำเนินการทันที 2 เรื่อง คือ อาคารสถานที่ และเรื่องความก้าวหน้าของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ส่วนเรื่องอื่นๆ ต้องรอผู้อำนวยการคนถัดไป ซึ่งจะมีการเลือกตั้งภายใน 2 – 3 เดือนนี้

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารงานสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด