4 ก.ย. 2561 ประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับฟังแนวทาง การบริหารกองทุนฯ และ 7 ก.ย. 2561 ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

วันที่ 4 กันยายน 2561 พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับฟังแนวทาง การบริหารกองทุนฯ แผนการลงทุนและผลประกอบการที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกควรจะได้รับจากกองทุนฯ โดยมี อ.ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเลือกบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมติให้เชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 13 บริษัท มานำเสนอ แต่ในวันประชุมจริงมา 11 บริษัท ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศ การประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับฟังแนวทาง การบริหารกองทุนฯ (4 ก.ย. 2561)
ภาพบรรยากาศ การประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับฟังแนวทาง การบริหารกองทุนฯ (4 ก.ย. 2561)
ภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (4 ก.ย. 2561)
ภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (4 ก.ย. 2561)

วันที่ 7 กันยายน 2561 สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านซี่งเป็นพนักงานมหาวิยาลัยรามคำแหง ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และลงคะแนนเพื่อเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อสรุปผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 313 คะแนน เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 ลงนามโดยนายมนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด