12 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2561 จากคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง การดำเนินกิจกรรม 5ส ถือว่า เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานช่วยให้สำนักหอสมุดกลางดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ สถานที่ให้บริการ สะอาด น่าอยู่ น่าใช้ อีกทั้งส่งเสริมให้สามารถรักษามาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ได้อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลางได้ยุติการปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้ว

ภาพคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ปี 2561 กำลังตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2561 กำลังตรวจเยี่ยมพื้นที่ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5 ส กำลังตรวจเยี่ยมพื้นที่ Media 3 (ชั้น 4 อาคาร 3 ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด)
ภาพกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส กำลังตรวจเยี่ยมพื้นที่ Media 3 (ชั้น 4 อาคาร 3 ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด)

สรุปผลการตรวจพื้นที่ 5ส ครั้งที่  1/2561 คะแนนสูงสุดของพื้นที่ 5ส ตรวจ 3 ตามลำดับแรก ดังนี้

  1. library of love 1 95.75 (ชั้น 1 และ 2 งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา)
  2. ไฉไล 95 (ชั้น 1, 2, 3 และชั้นลอย อาคาร 3 งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์)
  3. ดาวเรือง 93 (ชั้น 1, 2 และชั้นลอย อาคาร 2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : ถ่ายโดยคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่การดำเนินกิจกรรม 5ส แต่ละพื้นที่