19 มิ.ย. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรม 5ส”

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. – 15.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรม 5ส” โดยคณะทำงานกิจกรรม 5ส เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ 5ส และนำหลักการของ 5ส ไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้สำนักหอสมุดกลาง ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ในการบริหารและการบริการ และได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้นำ “5ส” มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุน ISO เพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการที่เป็นระบบ เรียบร้อย มีคุณภาพ วิทยากรบรรยายโดย นายธนกร ช่อไม้ทอง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธิเปิด กล่าวเปิดงานและให้หลักการในการทำ 5ส
ภาพรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธิเปิด กล่าวเปิดงานและให้หลักการในการทำ 5ส

ในเวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธิเปิด กล่าวเปิดงานและให้หลักการในการทำ 5ส ที่ต้องทำควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพ (QC) มีใจความสรุป ดังนี้ เรานำ 5ส มาใช้เพื่อให้งานบริการของเรามีคุณภาพ สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ ผู้รับบริการได้รับความเบิกบานใจ การจัดโครงการในครั้งนี้ เราจะได้ทบทวนกิจกรรม 5ส ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และท้ายที่สุดท่านได้ตั้งคำถามว่า “เราทำกิจกรรม 5ส ไปเพื่ออะไร? ถ้าเราไม่ทำ 5ส เราจะเอาอะไรมาทดแทน กิจกรรมสนับสนุน การตรวจสอบคุณภาพ (QC) หรือระบบบริหารคุณภาพ ISO ของเรา” เพราะหลังจากการบรรยายรับทราบหลักการ 5ส ทบทวนปัจจัยต่างๆ ของการทำ 5ส ปัญหาและอุปสรรคแล้ว จะมีการลงคะแนนเพื่อตัดสินว่าจะดำเนินงานกิจกรรม 5ส ในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่

ภาพนายธนกร ช่อไม้ทอง วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากิจกรรม 5ส"
ภาพนายธนกร ช่อไม้ทอง วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรม 5ส”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากิจกรรม 5ส"
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรม 5ส”

ช่วงเช้าบุคลากรผู้เข้าอบรมทุกท่านรับฟังการบรรยายและตอบคำถามวิทยากร เรื่อง “การพัฒนากิจกรรม 5ส” ให้ทราบถึงหลักการ 5ส และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง โดย นายธนกร ช่อไม้ทอง ตามลำดับ ดังนี้

 • ความเป็นมาของ กิจกรรม 5ส เข้ามาสู่ไทยและสำนักหอสมุดกลางเริ่มนำมาใช้เมื่อ ปี 2549
 • การปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประการ ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างลักษณะนิสัย
 • จุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรม 5ส
 • กลยุทธ์การทำกิจกรรม 5ส
 • ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5ส
 • Key Success Factors
 • การพัฒนากิจกรรม 5ส ในองค์กร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็น

ช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมร่วมทำกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีการแบ่งกลุ่ม 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 แบ่งตามพื้นที่ 5ส ที่ตนเองปฏิบัติงาน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

 • จุดเด่น/จุดด้อยของพื้นที่
 • 5ส ส่งผลดีในการปฏิบัติงานอย่างไร?
 • ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการทำกิจกรรม 5ส
 • แนวทางการพัฒนา 5ส เพิ่มเติม

แบบที่ 2 กลุ่มของคณะทำงานกิจกรรม 5ส ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

 • การเป็นคณะทำงาน 5ส ส่งผลกระทบต่องานประจำมาก/น้อย อย่างไร?
 • จุดเด่น/จุดด้อยของคณะทำงานชุดนี้
 • ปัญหา อุปสรรค ในการทำกิจกรรม 5ส และแนวทางแก้ไข
 • ถ้าต้องดำเนินงานต่อ มีแนวคิดในการพัฒนากิจกรรม 5ส ในปีงบประมาณ 2562 อย่างไร?ภาพผลการโหวต ต้องการทำกิจกรรม 5ส ต่อ หรือ ไม่ต้องการ จากผู้ร่วมโหวต 128 คน ภาพผลการลงคะแนน เพื่อตัดสินว่าจะดำเนินงานกิจกรรม 5ส ในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่ จากผู้ลงคะแนน 128 คน

ช่วงสุดท้ายมีการลงคะแนน เพื่อตัดสินว่าจะดำเนินงานกิจกรรม 5ส ในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่ (ต้องการ/ไม่ต้องการ) ผลสรุปการลงคะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด 128 คน ดังนี้

 • ต้องการ คิดเป็น 1.56 %
 • ไม่ต้องการ คิดเป็น 96.10 %
 • บัตรเสีย 3 ใบ คิดเป็น 2.34 %

จากผลการลงคะแนนดังกล่าว สำนักหอสมุดกลางจึงพิจารณายุติการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด