7 พ.ค. 2561 โครงการอบรม เรื่อง “Risk Management with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมอบรม เรื่อง “Risk Management with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015” จำนวน 8 คน และร่วมสังเกตการณ์ 2 คน จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากร คือ ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำกับดูแลฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพผู้ร่วมอบรมและร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นบุคลกรที่ดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ ISO ทั้ง 6 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพผู้ร่วมอบรมและผู้ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ ISO ทั้ง 6 หน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพผู้ร่วมอบรมและร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นบุคลกรที่ดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ ISO ทั้ง 6 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพผู้ร่วมอบรมและร่วมสังเกตการณ์

ผู้เข้าอบรม และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 50 คน จาก 6 หน่วยงานที่ดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ได้แก่

 1. สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
 2.  สำนักหอสมุดกลาง
 3. บัณฑิตวิทยาลัย
 4. สถาบันคอมพิวเตอร์
 5. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
 6. สำนักวิทยบริการ

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเรื่องนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการประกันคุณภาพในระบบ ISO ทั้ง 6 หน่วยงานเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง เข้ากับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการกำกับดูแลการวางแผนและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการบูรณาการกับระบบบริหารจัดการ

หัวข้อในการอบรม ดังนี้

 1. แนวคิดพื้นฐานใน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 2. การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง เข้ากับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 3. การกำกับ การวางแผน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 4. การพัฒนาทักษะผ่านการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ
 5. การบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่น
 6. การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อยกระดับการบริหารงานคุณภาพ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด