25 – 26 เม.ย. 2561 การอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่  25 – 26 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ

วันที่ 25 เมษายน 2561 วิทยากร คือ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท Book Promotion บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

  • ฐานข้อมูลออนไลน์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เป็นประโยชน์
  • การค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการกำหนดกรอบแนวทางของหัวข้อวิจัย หรือเพื่อใช้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
  • การเริ่มต้นเพื่อการสืบค้น ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Psychology Journals
  • การเริ่มต้นเพื่อการสืบค้น ทบทวนการใช้งานฐานข้อมูล Emerald ที่ได้บอกรับสมาชิกเพิ่มเติม
ภาพวิทยากรจากบริษัท Advanced Legal Technology คุณศิวาพร ทรวนันท์ แนะนำการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ
ภาพวิทยากรจากบริษัท Advanced Legal Technology คุณศิวาพร ทรวนันท์ แนะนำการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ (26 เมษายน 2561)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของสำนักหอสมุดกลาง (26 เม.ย. 2561)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของสำนักหอสมุดกลาง
(26 เมษายน 2561)

วันที่ 26 เมษายน 2561 วิทยากรจากบริษัท Advanced Legal Technology จำนวน 3 คน บรรยายในหัวข้อ ดังนี้

  • การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ โดย คุณศิวาพร ทรวนันท์
  • แนะนำฐานข้อมูล NewsCenter โดย คุณชลภัสสรณ์ เลิศศิริธนะกุล
  • แนะนำฐานข้อมูล iQNewsClip โดย คุณภิราพร พิชัยคำ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด