27 – 28 ก.พ. 2561 สำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพใหม่ทั้งระบบพร้อมเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) เพื่อความต่อเนื่องในการได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยมีรองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ 2 คน ดังนี้

  1. คุณเพ็ญประภา เลิศล้ำไตรภพ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
  2. คุณสาวิตรี ติดตานนท์ เป็นผู้ตรวจประเมิน
รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
ภาพการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ขอบข่ายการรับรอง :

  1. การให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ
  2. การให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์

สถานที่ตรวจประเมิน :

  1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ 282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  2. ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  ถ่ายโดย นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ