7 ธ.ค. 2560 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทบทวนข้อปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO 9001:2015)”

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนกร ช่อไม้ทอง ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) กล่าวเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทบทวนข้อปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO 9001:2015) สำหรับผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดกลาง” จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

เนื่องด้วยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ในการบริหารและบริการ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการเสวนาฯ นี้ขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเทคนิคการตรวจติดตามให้แก่ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามในครั้งต่อไป วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ รักบุรี นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ และนายภราดร สุขสัมมากร หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 40 คน

ภาพนางสาวพรทิพย์ รักบุรี และนายภราดร สุขสัมมากร หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม ซักถามและเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ แก่ผู้ร่วมเสวนา
ภาพนางสาวพรทิพย์ รักบุรี และนายภราดร สุขสัมมากร หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม ซักถามและเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ แก่ผู้ร่วมเสวนา
นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ และนายภราดร สุขสัมมากร ซักถามและเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ แก่ผู้ร่วมเสวนา
นายวิมาน ขวัญสมบูรณ์ และนายภราดร สุขสัมมากร ซักถามและเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ แก่ผู้ร่วมเสวนา
ภาพผู้ร่วมเสวนา แบ่งกลุ่มทำ workshop จำลองสถานการณ์ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ภาพผู้ร่วมเสวนา แบ่งกลุ่มทำ Workshop จำลองสถานการณ์ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ภาพตัวแทนหัวหน้าผู้ตรวจแต่ละ นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ และผู้แนะนำในแต่ละกลุ่ม ได้แสดงสิ่งที่ดีแล้ว และแนะนำที่ควรปรับปรุง
ภาพตัวแทนหัวหน้าผู้ตรวจแต่ละกลุ่มงาน นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ และผู้แนะนำในแต่ละกลุ่ม ได้แสดงข้อคิดเห็นในสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด