15 พ.ย. 2560 วันลงคะแนนสรรหากรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง การสรรหาครั้งนี้มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 คน ได้แก่

หมายเลข 1  นางสาวพรทิพย์ รักบุรี

หมายเลข 2  นายธนกร ช่อไม้ทอง

หมายเลข 3  นางสาวประภัสสร ศรีไสย

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงคะแนนสรรหา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงคะแนนสรรหา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงคะแนนสรรหา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงคะแนนสรรหา
ภาพผลสรุปคะแนน ผู้สมัครทั้ง 3 คน
ภาพผลสรุปคะแนน ผู้สมัครทั้ง 3 คน

เวลา 14.00 น. ปิดหีบนับคะแนน ผลสรุปคะแนน ผู้สมัครทั้ง 3 คน ดังนี้

อันดับที่  1  นายธนกร ช่อไม้ทอง 103 คะแนน

อันดับที่  2  นางสาวพรทิพย์ รักบุรี 94 คะแนน

อันดับที่  3   นางสาวประภัสสร ศรีไสยา 92 คะแนน

การดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 3 คน เป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด