9 ต.ค. 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตรวจโครงสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 – 11.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรวจสภาพโครงสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลางที่ชำรุดและสภาพหนังสือเก่ารอจำหน่ายออก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง หัวหน้างานสำนักเลขาฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของสำนักหอสมุดกลางให้การต้อนรับ และนำชมในจุดที่ได้รับผลกระทบจากการชำรุดเสียหายของอาคาร ได้แก่ พื้นที่อาคาร 1 ชั้น 3 – 5 ในส่วนพื้นที่ให้บริการ ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บหนังสือเก่า (ใช้สำหรับตรวจสภาพหนังสือเก่าเพื่อเตรียมจำหน่ายออก) รวมทั้งอาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเป็นห้องบริการสื่อมัลติมีเดียและบริการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Service) เพื่อรับทราบปัญหาอย่างแท้จริง แล้วหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรวจสภาพอาคาร 1 ชั้น 5 ที่ชำรุดเสียหาย
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะ นำชมและตรวจโครงสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลาง อาคาร 1 ชั้น 5 ในจุดที่ได้รับผลกระทบจากการชำรุดเสียหาย
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ตรวจสภาพห้องเก็บหนังสือเก่า
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ตรวจสภาพห้องเก็บหนังสือเก่า
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ตรวจสภาพโครงสร้างอาคาร 1 ชั้น 4
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ตรวจโครงสร้างอาคาร สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้ตรวจสภาพโครงสร้างอาคาร ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางพร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่นำชมมุมต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้ตรวจโครงสร้างอาคาร ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่นำชมในจุดที่ได้รับผลกระทบจากการชำรุดเสียหายของอาคาร

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด