28 ก.ค. 2549 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในงานบริการสารสนเทศ

28 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในงานบริการสารสนเทศ” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์การ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย จำนวน 55 คน บรรยายโดย อาจารย์มิ่งเมือง มานะนาวิกผล บริษัท NAQS

หลักการและเหตุผล 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Foctor) หมายถึง สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ ในระบบการประกันคุณภาพหรือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 นั้น กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีคุณค่ามาก และจะช่วยอุดรอยรั่ว ลดความผิดพลาด ความเสียหาย อันจะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน นับเป็นการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการปฎิบัติงาน และบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการกับระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือระบบการควบคุมภายใน
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์กับวิทยากรและระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 เป้าหมาย
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในกระบวนการปฎิบัติงาน และการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อย่างชัดเจน
2.ผู้เข้าอบรม สามารถบูรณาการระบบบริหารความเสี่ยงกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้

เอกสารประกอบการบรรยาย
          – Risk_Management
ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
– การบริหารความเสี่ยง.pdf 
– การบริหารจัดการองค์กร 
– เทคนิคการบริหารความเสี่ยงในชีวิต (Risk Management)