14 ธ.ค. 2550 สำนักหอสมุดกลางถวายปัจจัยที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ หลังจากจัดโครงการรำลึก พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการรำลึก พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2550 ในการจัดงานได้ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ และจัดทำหนังสือธรรมะ หลังจากที่การจัดงานนิทรรศการลุล่วงด้วยดี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2551 สำนักหอสมุดกลางได้ถวายปัจจัยดังกล่าวแด่พระคุณท่าน เพื่อนำไปสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสร้างพระอุโบสถกลางน้ำ จำนวน 7,213.75 บาท
2. การจัดทำหนังสือธรรมะ จำนวน 4,740 บาท

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลางมีความจำนงที่จะถวายบอร์ดนิทรรศการ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) ที่จัดแสดง ณ สำนักฯ แด่วัดชลประทานรังสฤษฎ์นั้น บุคลากรของสำนักฯ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคโคมไฟประดับนิทรรศการ จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ประดับนิทรรศการดังกล่าว

ภาพ สำนักหอสมุดกลางมีความจำนงที่จะถวายบอร์ดนิทรรศการ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ภาพ สำนักหอสมุดกลางมีความจำนงที่จะถวายบอร์ดนิทรรศการ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)