14 – 16 ก.ค. 2551 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย “การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีไทย
“การหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”

จันทร์ที่ ๑๔ – พุธที่  ๑๖  กรกฏาคม  ๒๕๕๑

บริเวณ ชั้น ๑  อาคาร ๑ สำนักหอสมุดกลาง

 ๑๔  กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงาน   โดย  ผอ. สำนักหอสมุดกลาง
๑๐.๑๕ น. ผอ. หล่อเทียนพรรษา และชมกิจกรรมงานสมโภชเทียนพรรษา
๑๐.๓๐ น. นักศึกษา และบุคลากรร่วมหล่อเทียนพรรษา และร่วมกิจกรรมการออกร้านต่างๆ จำลองแบบงานวัด
เช่น สอยดาว ปาเป้า ซุ้มอาหาร/เครื่องดื่ม/ขนมต่างๆ
๑๕  กรกฏาคม ๒๕๕๑

๑๐.๐๐ น.

 นักศึกษา และบุคลากรร่วมหล่อเทียนพรรษา และ
ร่วมกิจกรรมการออกร้านต่างๆ จำลองแบบงานวัด
๑๖  กรกฏาคม ๒๕๕๑ 

๐๙.๐๐ น.

 นำเทียนพรรษาไปถวายวัด ๙ วัด

 


รายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด