4 ธ.ค. – 31 ธ.ค.2550 โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “มหามงคล 80 พระชนมพรรษา องค์ราชัน”

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
– จัดนิทรรศการแสดงโครงการหลวงกับสำนักหอสมุดกลาง
– จัดแสดงแบบจำลอง (model) พระราชกรณียกิจ ดังนี้
– เรื่อง “พอเพียง … เยี่ยงพ่อ” แสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่
– เรื่อง “สายน้ำจากน้ำพระราชหฤทัย” แสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำได้แก่ โครงการฝนหลวง โครงการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา

กำหนดการ กิจกรรม
อังคารที่ 4  ธ.ค. 2550
9.30 น. – พิธีเปิด โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงาน
– ประธานเปิดนิทรรศการ
– ผู้อำนวยการสำนักฯ นำชมนิทรรศการ
พฤหัสบดีที่ 13  ธ.ค.  2550
13.30-16.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พอเพียง … เยี่ยงพ่อ “
วิทยากร:  คุณวิวัฒน์  ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
พฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 2550
13.30-16.30 น. การเสวนาพิเศษ เรื่อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วิทยากร : พลตรีหญิงอุษณีย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม
: คุณพลาดิสัย  สิทธิธัญกิจ นักการศึกษา นักเขียน นักค้นคว้า นักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน
ผู้ดำเนินรายการ : คุณชวนพิศ  สุศันสนีย์
มีการฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตลอดเดือน
ตารางการนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ ภายในเดือนธันวาคม 2550
วันอังคารที่   4  ธ.ค. 2550 เวลา 14.00 น.
วันพฤหัสบดีที่  6  ธ.ค. 2550 เวลา 10.00 น.
วันศุกร์ที่   7  ธ.ค. 2550 เวลา 10.00 น.
วันพฤหัสบดี 13  ธ.ค. 2550 เวลา 10.00 น.
วันพฤหัสบดี 20  ธ.ค. 2550 เวลา 10.00 น.

ตารางภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ 80  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริเวณ นิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 1 

วัน-เดือน-ปี เวลา 10.00 น. เวลา 13.30 น.
6   ธ.ค.50 ในหลวงของเรา พระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7   ธ.ค.50 อวดหนังหายาก พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่  9
11 ธ.ค.50 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน สายน้ำของ แผ่นดิน งานพิธีฉลองสิริราชสมบัติ  60  ปี
12 ธ.ค.50 สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี สารคดีเทิดพระเกียรติ  ตอน ต้นแบบความสำเร็จของแผ่นดิน
13 ธ.ค.50 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน ชัยชนะของแผ่นดิน สารคดีเทิดพระเกียรติ  ตอน หญ้าแฝกฟื้นแผ่นดิน
14 ธ.ค.50 ราชพฤกษ์มหกรรมการเฉลิมฉลองแห่งแผ่นดิน ราชพฤกษ์มหกรรมการเฉลิมฉลองแห่งแผ่นดิน
17 ธ.ค.50 เพลงพระราชนิพนธ์ พระเจ้าแผ่นดิน (เพราะรักของราษฎร)
18 ธ.ค.50 พระเจ้าแผ่นดิน (ทฤษฎีใหม่) พระเจ้าแผ่นดิน (พลังแผ่นดิน)
19 ธ.ค.50 พระเจ้าแผ่นดิน (พิสุทธิบารมีกับวัฎจักร ของแผ่นดิน) พระเจ้าแผ่นดิน (เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา)
20 ธ.ค.50 พระเจ้าแผ่นดิน (น้ำจากฟ้า) พระเจ้าแผ่นดิน (พอเพียง เพื่อเพียงพอ)
21 ธ.ค.50 พระเจ้าแผ่นดิน (ความรู้คู่คุณธรรม) พระเจ้าแผ่นดิน (พระบิดาแห่งนวัตกรรม)
25 ธ.ค.50 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลป แนะนำหออัครศิลปิน
26 ธ.ค.50 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอนปรัชญาของแผ่นดิน พระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริ
27 ธ.ค.50 พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ
พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร
28 ธ.ค.50 พระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริ เพลงพระราชนิพนธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชาสัมพันธ์ สก. โทร 0-2310-8653

รายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ