03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

3 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550

ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้รับมอบจาก
นายธนายุทธ ทองเทพ เรืองเดช ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา
ตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
3 พฤษภาคม 2550 พิธีเปิดงานนิทรรศการ โดย รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์
และ รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
นิทรรศการแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจ
15 พฤษภาคม 2550 บรรยาพิเศษ
เรื่อง “เฉลิมพระเกียรติ  องค์กัลยา ณิวัฒนา” สยาม
ผอ.สำนักหอสมุดกลางมอบของที่ระลึกแก่ นายธนายุทธ ทองเทพ  เรืองเดช วิทยากรผู้บรรยาย
นักศึกษาและให้ความสนใจเข้าฟังเต็มห้องประชุม หลังจากบรรยายเสร็จ ผอ.สำนักฯได้นำชมวิทยากรให้ดูการจัดนิทรรศการ บริเวณจัดงานชั้นล่าง
          26 มิถุนายน 2550 บรรยายพิเศษ  เรื่อง “การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด” โดย คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผศ. จุฑารัตน์ วรประทีป มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
       
การบรรยาย ผู้เข้าฟังได้ทั้งความรู้ เกี่ยวกับการวางแผน, การใช้เงินอย่างชาญฉลาด และการลงทุนในหุ้นด้วยตนเองแล้ว ยังได้ความสนุกสนานกับเกมส์ และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ที่วิทยากรได้นำเสนอประกอบการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าฟังเข้าใจง่าย และชัดเจนในเนื้อหานั้นๆ และมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการตอบคำถาม และเกมส์ต่างๆ  มากมาย
พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

          27 มิถุนายน 2550  บรรยายพิเศษเรื่อง  เรื่อง “ตามรอยบาทพระบรมราชชนนี” โดย พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ