24 ก.พ. 2550 บรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

24 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ณ SF STRIKE BOWL (THE MALL 4 รามคำแหง)

ทั้งนี้มีผู้ที่ช่วยสนับสนุนสมทบเงินเป็นกองทุนฯ และจัดทีมเพื่อแข่งขันอย่างมากมาย มากกว่า 50 ทีม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบายของสำนักฯ ต่อไป และสำนักหอสมุดกลางขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ