27 ก.ย. 2549 งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2549

27 กันยายน 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2549 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ชมการแสดง หลาย ๆ ชุดการแสดง เช่น รำอวยพร (วิทยาเขต), สาวน้อยร้อยล้าน (ฝ่ายบริการผู้อ่าน,สำนักเลขาฯ) และชุดรำแพน (ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าฯ) ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่านคือ

 

27 ก.ย. 2549 งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2549 ภาพ 27 ก.ย. 2549 งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2549 ภาพ 27 ก.ย. 2549 งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2549

1. นางสุขจิตต์ พึ่งรัศมี
2. นายแสวง ขวัญเมือง
3. นางสาวอุไรวรรณ บริสุทธิชัย
4. นายจำรูญ วงษ์แสง


ภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ