16 ก.ย. 2551 พิธีเปิดห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

16 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งอยู่บริเวณอาคาร   คณะมนุษยศาสตร์ (HOB) ชั้น 5 ห้อง 1522   โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติ  “โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์” ให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ ร่วมมือกับสำนักหอสมุดกลาง มีระยะจัดทำโครงการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2550 – 3 ตุลาคม 2551  ทั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ เพื่อร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาให้ห้องสมุดคณะแห่งนี้ เป็นห้องสมุดคณะในระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นโครงการนำร่องให้ในการพัฒนาห้องสมุดคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาพด้านหน้าคณะมนุษย์ศาสตร์และภาพด้านหน้าประตูทางเข้าห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อนพิธีเปิด
รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
อธิการบดีเยี่ยมชมภายในบริเวณห้องสุมดคณะฯ

ขอเชิญทุกท่านร่วมใช้บริการห้องสมุดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : http://human.lib.ru.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2318-0929
หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม : 0-2318-0054-5 , 0-2318-0888 , 0-2310-8263  ต่อ 1039, 1081


ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด