13 ส.ค. 2551 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันที่สำนักหอสมุดกลางประจำปีการศึกษา 2550

13 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น.–15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งคณะผู้ตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2550 โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในนี้ เป็นคณะกรรมการทั้งจากภายในและภายนอกมหาลัยมีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
2. รองศาสตราจารย์อรพินท์ ปานนาค
3. นางอัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ (เลขานุการ)
4. นางสาวสิริพร รอดสีมา (ผู้ประสานงาน)ในวันเวลาดังกล่าว รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำเสนอชุดแนะนำหน่วยงาน (Presentation) แก่คณะผู้ตรวจเยี่ยม ในระหว่างนั้นคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ซักถาม ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกลางในประเด็นที่ต้องการรับทราบเพิ่มเติมและดูเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยภาพรวมของการตรวจครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลางได้รับคำชมจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมเป็นส่วนมาก มีเพียงบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะทำการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็นลำดับต่อไป


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด