3 – 7 ส.ค. 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม”

3 – 7 สิงหาคม 2552 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2552 เรื่อง “จุดประกายฝันเพาะเมล็ดพันธุ์วรรณกรรม

ผู้ร่วม อภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง “อ่านเป็น เขียนได้ กำไรชีวิต”
1. คุณพินิช นิลรัตน์
2. คุณ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 3. ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
4.คุณชมัยภร แสงกระจ่าง มีนักศึกษาและบุคลากรร่วมฟังการอภิปรายเป็นจำนวนมาก

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552 13.30 – 16.30 น. การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “อ่านเป็น เขียนได้ กำไรชีวิต” โดย ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง คุณ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ คุณพินิช นิลรัตน์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2552
13.30 -16.30 น. กิจกรรมสาธิต ศิลปะในงานวรรณกรรม (เขียนภาพการ์ตูนจากรูปทรงเรขาคณิต) โดย กฤษดา เรืองสถาน และคณะ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

พุธที่ 5 สิงหาคม 2552
13.30-16.30 น. กิจกรรมสาธิต ศิลปะการตกแต่งวรรณกรรม (การผลิตภาพสามมิติประกอบหนังสือ) โดย กฤษดา เรืองสถาน และคณะ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกานท์ ปทุมสูต ภาพชีวิตแห่งความทรงจำ

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552
13.30 -16.30 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกานท์ ปทุมสูต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552
13.30 – 16.30 น. กิจกรรมสาธิต การผลิตสมุดบันทึกทำมือ โดย กฤษดา เรืองสถาน และคณะ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

ถ่ายภาพและรายงานโดย งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด