17 ก.ย. 2553 “วันสายใยสัมพันธ์” งานเกษียณอายุราชการ อำลา อาลัย จากไปใจคิดถึง

17 กันยายน 2553 เวลา 16.30  – 20.00 น. “วันสายใยสัมพันธ์” งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ อำลา อาลัย จากไปใจคิดถึง เป็นวันที่ชาวสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุทิตาจิต กับเพื่อนร่วมงานผู้เกษียณอายุราชการภายในปีงบประมาณ 2553 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ปราบปลื้ม รื่นรมย์ สนุกสนาน ตลอดงานนี้

รายนามผู้เกษียณ ประจำปีงบประมาณ 2553
1. นางชวนพิศ สุศันสนีย์ ฝ่ายวารสารและเอกสาร
2. นายศักดิ์ชัย สุภาคง ฝ่ายบริการผู้อ่าน
3. นางจินดา จิตเพียร ฝ่ายบริการผู้อ่าน
4. นางมานะศรี ยงเจริญ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำรายการ
5. น.ส.จำเนียร แก้วมณี ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

ผู้เกษียณก่อนอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
1. นางลัดดาณี ทรงผาสุข ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์
2. นางณัฐกรรณ โชคเหมาะ ฝ่ายวารสารและเอกสาร
3. นางผ่องพักตร์ วิทยารุ่งเรืองศรี ฝ่ายบริการผู้อ่าน
4. น.ส. นงนุช ศรีเอี่ยม ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ