22 ธ.ค. 2552 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำเสนอสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด/สถาบันการศึกษา ภายใต้สัญญา อนุญาต Creative Commons”

22 ธันวาคม 2552 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรจากคณะ สำนักอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอสารสนเทศบนเว็บไซต์ ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ<เรื่อง “การนำเสนอสารสนเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด/สถาบันการศึกษา ภายใต้สัญญา อนุญาต Creative Commons” บรรยายโดย โดย อ.ชิตพงษ์  กิตตินราดร จากโครงการ Creative Commons ประเทศไทย


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด