2 ส.ค. 2560 กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด”

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นซุมบ้า

ภาพการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สิงหาคม 2560
ภาพการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สิงหาคม 2560
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติด

ร่วมด้วย พ.ต.อ. มานพ น่วมลิวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และ นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน ประธาน กต.ตร.สน. หัวหมาก รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงานกว่า 3,000 คน

ภาพผู้นำออกกำลังกาย ด้วยการเต้นซุมบ้า
ภาพผู้นำออกกำลังกาย ด้วยการเต้นซุมบ้า
ภาพบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้า (2 ส.ค. 2560)
ภาพบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้า (2 ส.ค. 2560)

กิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด” นี้ จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ จากนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล