24 ก.ค. 2560 – 1 ส.ค. 2560 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4

วันที่ 24 กรกฏาคม 2560  เวลา  09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2560 (เว้นวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2530) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ อัตลักษณ์และโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย บทบาท หน้าที่ ภาระความรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงจะได้รับ จำนวนผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 4 นี้ 152 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานด้านการบริการการศึกษา
2. กลุ่มงานด้านกิจการนักศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรกลุ่มงานด้านการบริการการศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ทั้ง 6 วัน ตามลำดับเนื้อหา ดังนี้
วันที่หนึ่ง (24 กรกฏาคม 2560)
– ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรียนรู้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพอาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดงาน
ภาพอาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดงาน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ด้านงานบริการศึกษา ร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานด้านการบริการการศึกษา ร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานด้านการบริการการศึกษา ร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง" รุ่นที่ 4
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง กลุ่มงานด้านการบริการการศึกษา ร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง” รุ่นที่ 4

วันที่สอง (25 กรกฏาคม 2560)
– ภาระงานร่วมของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับการับสมัครนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การควบคุมการสอบไล่ โดย รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัยกุล ผู้อำนวยการ สวป. และคณะ
– ความรู้ระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ – การประกันคุณภาพการศึกษา/ISO/ITA
วันที่สาม (26 กรกฏาคม 2560)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดย อาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2554 โดย นายสุรดี เขียวหวาน อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่สี (27 กรกฏาคม 2560)
–  วินัยข้าราชการ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ โดย นายนรรถพล แสงขำ หัวหน้างานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่างหนังสือราชการ โดย นางปาริชาต ปุษยะนาวิน หัวหน้างานสารบรรณ
วันที่ห้า (31 กรกฏาคม 2560)
–  สวัสดิการด้านต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
–  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ตัวแทนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
วันที่หก (1 กรกฏาคม 2560)
การบริหารความเสี่ยง
– ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานการบริการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม (การบริการที่ดี)


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด