23 ก.ย. 2559 งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 “รักจากใจ สายใยผูกพันธ์”

23 กันยายน 2559 เวลา 17.30 – 21.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเกษียณอายุราชการ ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 20 ท่าน 

ภาพหมู่ บุคลากรสำนักหอสมุดกลางรุ่นน้อง ถ่ายรูปกับผู้เกษียณภายใต้ชื่อภาพ "เราจะคิดถึงกัน"
ภาพหมู่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางรุ่นน้อง ถ่ายรูปกับผู้เกษียณอายุราชการภายใต้ชื่อภาพ “เราจะคิดถึงกัน”

ภายในงาน จัดให้มีซุ้มอาหารหลากหลายเมนู ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน ชม Presentation พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเพลิดเพลินกับช่วงเวลา “รักจากใจ สายใยผูกพันธ์” สำหรับรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 มีดังต่อไปนี้

1. นางสุพัตรา ศิริวัฒน์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
2. นางสิริลักษณ์ ชนถาวร ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3. นางโชติรส สินไชย ฝ่ายบริการสารสนเทศ
4. น.ส.อัมรัตน์ อนวัช ฝ่ายบริการสารสนเทศ
5. นางลัดดา โสมประยูร ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
6. นางจันทรา แสงอรุณ สำนักงานเลขานุการ
7. นางสุชาดา นวลสุมา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
8. นายสุชาติ พิกุลเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
9. นายธงชัย ทวีสุข ฝ่ายบริการสารสนเทศ
10. น.ส.วัธนา ขันธมิตร สำนักงานเลขานุการ
11. นางบุษกร ขวัญใจ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
12. นางวันดี พิมพ์พงษ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
13. นายชัยฤทธิ์ สาลี สำนักงานเลขานุการ
14. นายสมศักดิ์ เทพทอง ฝ่ายบริการสารสนเทศ
15. นายธนชาติ ทุมอนันต์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
16. นางชนามาศ ศิรินิล ฝ่ายบริการสารสนเทศ
17. นายกำจร มหามนตรี สำนักงานเลขานุการ
18. น.ส.พิชชุดา ศรีอนันต์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
19 นางอโณชา แสงดาว ฝ่ายบริการสารสนเทศ
20 น.ส.ณัฎฐ์ธิดา เจนสมบูรณ์สิน ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด