27 ก.ค. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” ในสำนักหอสมุดกลาง

27 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านพร้อมผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาด ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ” การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” บรรยายโดย วิทยากรจากสถานีดับเพลิง หัวหมาก ช่วงเช้าร่วมฟังบรรยายทางทฤษฎีและการเล่าประสบการณ์จริงในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และช่วงบ่าย ร่วมฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมและการป้องกันอัคคีภัย


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ