24 เม.ย. 2560 โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี”

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ทศพล คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้ร่วมพิธีเปิด ได้แก่ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดอย่างหนาแน่น ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน (24 เม.ย. 2560)
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)
ภาพการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” (24 เม.ย. 2560)

ภายในงานพิธีเปิด มีการแสดงประกอบนิทรรศการ การแสดงหุ่นนาฏกรรมร่วมสมัย เรื่อง “พระมหาชนก องก์ความเพียร” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมด้านความเพียร เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการศึกษา การทำงาน หรือด้านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ ทั้งนี้การแสดงดังกล่าว ดำเนินการจัดทำและทำการแสดงโดยบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง นอกจากนี้ ทั้งนักแสดงและผู้ร่วมงานมีการร่วมกันร้องเพลง “พระราชาในนิทาน” อีกด้วย

ภาพประธานในพิธีเปิด ชมนิทรรศการ “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี” (24 เม.ย. 2560)
ภาพประธานในพิธีเปิด ชมนิทรรศการ “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี” (24 เม.ย. 2560)

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชมนิทรรศการ “จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี” ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ที่จัดแสดง ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด